Povinné informace o Dětském domovu

Zpět na rozcestník

Povinné informace o Dětském domovu Klubíčko dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Dětský domov Klubíčko

2. Důvod a způsob založení

Již od roku 1930 DD v Náměšti nad Oslavou a od roku 1939 DD v Hrotovicích nepřetržitě zabezpečuje komplexní výchovnou a vzdělávací péči umístěným dětem, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině.

Dne 1. 1. 2023 sloučením obou pracovišť vznikl Dětský domov Klubíčko.

Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích, kulturních a poznávacích akcí. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem organizace je ředitelka, která je jmenována a odvolávána Radou Kraje Vysočina. Po dobu nepřítomnosti ředitelky organizace ho zastupuje v plném rozsahu jeho zástupkyně – zástupce statutárního orgánu. Poradním orgánem ředitelky DD je pedagogická rada složená ze všech pedagogických pracovníků.

Organizace zřizuje tyto úseky:

  • výchovný
  • ekonomicko – hospodářský, provozní úsek

Za úsek ekonomicko – hospodářský zodpovídá ekonom školního zařízení.

4. Kontaktní spojení

Dětský domov Klubíčko

Adresa: Krátká 284, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Telefonní spojení Náměšť nad Oslavou:

ředitelka: +420 721 052 930

zástupkyně ředitelky: +420 739 480 082

ekonomka: +420 739 480 083

vychovatelé: +420 739 480 084 (na toto číslo je možné volat dětem)

E-mail: reditel@ddklubicko.cz, zástupcenamest@ddklubicko.cz, ekonomnamest@ddklubicko.cz

Telefonní spojení Hrotovice:

ekonomka: +420 731 002 173

sociální pracovnice: +420 731 002 482

vychovatelé: +420 731 002 365 (na toto číslo je možné volat dětem)

E-mail: ekonomhrotovice@ddklubicko.cz, socialni@ddklubicko.cz

Identifikátor datové schránky: gfjt4nu

5.Případné platby lze poukázat

číslo účtu 107-1894070247/0100

6. IČ

60418371

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Žádosti o informace

Informaci, kterou je dětský domov povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele dětského domova, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, popř. výklad právního předpisu týkajícího se dětského domova. Žadatelem může být každá fyzická či právnická osoba. Vůči žadatelům má zodpovědnost za poskytování informací ředitel dětského domova.

9. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na výše uvedené kontaktní spojení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště a adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Dětský domov posoudí žádost a:

  • v případě, že nebudou žadatelem uvedeny požadované identifikační údaje o své osobě, vyzve ho k doplnění žádosti, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti. Pokud žadatel této výzvě nevyhoví do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • v případě, že se požadované informace nevztahují k dětskému domovu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
  • nerozhodne-li dětský domov o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí této žádosti nebo ode dne jejího doplnění
  • ze závažných důvodů může být lhůta prodloužena o 10 dní, žadatel musí být o prodloužení lhůty informován

10. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele dětského domova o odmítnutí žádosti může žadatel podat k nadřízenému orgánu odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, kterého rozhodnutí se týká a co se navrhuje. Pokud některé z těchto náležitostí písemně podané odvolání neobsahuje, vyzve dětský domov žadatele, aby odvolání ve stanovené lhůtě doplnil. Odvolání přijímá a eviduje ředitel dětského domova.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti předá spolu se spisovým materiálem ředitel zařízení nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

11. Formulář

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., zde ke stažení

12. Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Základní právní předpisy a jejich pozdější znění

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb. , o Úmluvě o právech dítěte
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vyhláška č. 438/2006 Sb. kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vyhláška č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

13. Sazebník úhrad za poskytování informací

Cena fotokopie

– černobílé
cena fotokopie formátu A4 2,00 Kč
cena fotokopie formátu A4 oboustranně 4,00 Kč
– barevné
cena fotokopie A4 5,00 Kč
cena fotokopie A4 oboustranně 10,00 Kč

Cena počítačového výstupu

za každou stránku A4 2,00 Kč

Cena technického nosiče dat

disketa 10 Kč
CD-ROM 15 Kč

Náklady spojené s odesláním

dle aktuálního sazebníku poštovních služeb České pošty

balné neúčtujeme

Náklady spojené s rozsáhlým vyhledáváním informace

doba zpracování a vyhledávání informace se účtuje ve výši 150,00 Kč za každou započatou hodinu

Úhrady nákladů za poskytnuté informace jsou příjmem dětského domova.

14. Rozpočet

Údaje o rozpočtu

Výsledovka

Rozvaha