GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů.

Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:

Dětský domov Klubíčko

IČ:  60418371

Sídlo: Krátká 284, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, zodpovědná osoba Jana Hartmanová

poverenec@pkkv.cz

Datové sady

Osobní spisy dětí

Personální a mzdová agenda

Spisová služba a archivnictví

Správní řízení

Zajišťování odborné praxe

Závazkové vztahy